สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ห้องประชุม วันที่ใช้ หัวข้อประชุม
อนุมัติMTR24033414Auditoriumจากวันที่: 02 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 02 พ.ค. 67 (12:00)
เวทีนำเสนอรายงานผลการไปฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544 รายละเอียด
อนุมัติMTR24054266Auditoriumจากวันที่: 09 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ค. 67 (15:00)
ประชุมติดตามงานวิจัยปี 2566 และข้อเสนอแนะ ปี งบประมาณ 2567 โครงการ Carbon Neutral Tourism ในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 รายละเอียด
อนุมัติMTR24055442Auditoriumจากวันที่: 21 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 21 พ.ค. 67 (16:00)
กิจกรรม Pitching ระดับมหาวิทยาลัย (โครงการ Startup Thailand League 2024) รายละเอียด
อนุมัติMTR24031518Main Conferenceจากวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:30)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด
อนุมัติMTR24052595Main Conferenceจากวันที่: 02 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 02 พ.ค. 67 (16:00)
จัดสถานที่ รายละเอียด
อนุมัติMTR24040615Main Conferenceจากวันที่: 03 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 05 พ.ค. 67 (17:00)
อบรมโครงการ ELP รอบมหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24040240Main Conferenceจากวันที่: 07 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 67 (16:30)
งดรับงาน มีใช้ห้องเสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24048022Main Conferenceจากวันที่: 08 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24041278Main Conferenceจากวันที่: 09 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ค. 67 (17:00)
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน (University Pitching) รายละเอียด
ยกเลิกMTR24042501Main Conferenceจากวันที่: 13 พ.ค. 67 (07:30)
ถึงวันที่: 13 พ.ค. 67 (12:30)
ประชุมชี้แจ้งทุน FF67 รายละเอียด
อนุมัติMTR24021080Main Conferenceจากวันที่: 15 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 17 พ.ค. 67 (17:00)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24055762Main Conferenceจากวันที่: 20 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 20 พ.ค. 67 (16:30)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการ UBI" รายละเอียด
อนุมัติMTR24041151Main Conferenceจากวันที่: 21 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 21 พ.ค. 67 (16:30)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24051160Main Conferenceจากวันที่: 23 พ.ค. 67 (14:00)
ถึงวันที่: 23 พ.ค. 67 (16:00)
จัดเตรียมสถานที่ รายละเอียด
อนุมัติMTR24019262Main Conferenceจากวันที่: 24 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 24 พ.ค. 67 (16:30)
ฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี” รายละเอียด
อนุมัติMTR24042460Main Conferenceจากวันที่: 29 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 29 พ.ค. 67 (16:30)
ติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24039598Main Conferenceจากวันที่: 30 พ.ค. 67 (07:00)
ถึงวันที่: 31 พ.ค. 67 (17:00)
โครงการอบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ รายละเอียด
อนุมัติMTR24036884Mini Conferrenceจากวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 67 (20:00)
สอบวิทยานิพนธ์ (Mr.Tebogo) รายละเอียด
อนุมัติMTR24058692Mini Meeting 204จากวันที่: 07 พ.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมหารือร่วมกับประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24051510VDO Conferrence 205จากวันที่: 02 พ.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 02 พ.ค. 67 (16:30)
True Internet รายละเอียด
อนุมัติMTR24049797VDO Conferrence 205จากวันที่: 07 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 67 (16:30)
ส่งมอบงาน NU Mobile รายละเอียด
อนุมัติMTR24059767VDO Conferrence 205จากวันที่: 21 พ.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 21 พ.ค. 67 (12:00)
คณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบส่วน application แบบออนไลน์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24033899VIPจากวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 67 (16:30)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด
อนุมัติMTR24049418VIPจากวันที่: 08 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 67 (16:30)
รับรองวิทยากร กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24025514VIPจากวันที่: 16 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 17 พ.ค. 67 (17:00)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24047902VIPจากวันที่: 21 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 21 พ.ค. 67 (20:00)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
รออนุมัติMTR24058459นเรศวร 101จากวันที่: 03 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 03 พ.ค. 67 (20:00)
การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... (ฝ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น) รายละเอียด
อนุมัติMTR24044306นเรศวร 101จากวันที่: 09 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม รายละเอียด
ยกเลิกMTR24032746นเรศวร 101จากวันที่: 10 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 10 พ.ค. 67 (16:00)
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24059961นเรศวร 101จากวันที่: 15 พ.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 15 พ.ค. 67 (12:00)
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพกีฬาฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24054748นเรศวร 101จากวันที่: 16 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 16 พ.ค. 67 (12:00)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2567 รายละเอียด
รออนุมัติMTR24051633นเรศวร 101จากวันที่: 20 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 20 พ.ค. 67 (16:30)
คณะกรรมการบริหาร กองทุนสวัสดิภาพครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25672567 รายละเอียด
รออนุมัติMTR24057238นเรศวร 101จากวันที่: 23 พ.ค. 67 (09:30)
ถึงวันที่: 23 พ.ค. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24033458นเรศวร 101จากวันที่: 24 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 24 พ.ค. 67 (16:00)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย14(3/2567) รายละเอียด
รออนุมัติMTR24056301นเรศวร 101จากวันที่: 27 พ.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 27 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
รออนุมัติMTR24046303นเรศวร 101จากวันที่: 30 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 30 พ.ค. 67 (16:00)
ประชุมบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24042709นเรศวร 102จากวันที่: 01 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 67 (16:30)
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ รายละเอียด
อนุมัติMTR24040305นเรศวร 102จากวันที่: 02 พ.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 02 พ.ค. 67 (15:00)
ประชุมติดตามการเตรียมการ ประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24044468นเรศวร 102จากวันที่: 07 พ.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 67 (12:00)
คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวรประชุมร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร รายละเอียด
อนุมัติMTR24038397นเรศวร 102จากวันที่: 08 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2567 และประชุมตรวจเยี่ยมส่วนงาน/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24040175นเรศวร 102จากวันที่: 09 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ค. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 14(3/2567) รายละเอียด
ยกเลิกMTR231287843นเรศวร 102จากวันที่: 10 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 10 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภาครั้งที่14 (3/2567) รายละเอียด
อนุมัติMTR24053613นเรศวร 102จากวันที่: 13 พ.ค. 67 (14:00)
ถึงวันที่: 13 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมฯ ครั้ง 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24046219นเรศวร 102จากวันที่: 15 พ.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 15 พ.ค. 67 (12:00)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ยกเลิกMTR231287845นเรศวร 102จากวันที่: 16 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 16 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาทั่วไป ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียด
รออนุมัติMTR24050407นเรศวร 102จากวันที่: 16 พ.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 16 พ.ค. 67 (15:30)
การประชุมคณะกรรมการที่พัก ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียด
ยกเลิกMTR24034645นเรศวร 102จากวันที่: 17 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 17 พ.ค. 67 (16:00)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภาครั้งที่14 (3/2567) รายละเอียด
รออนุมัติMTR24053298นเรศวร 102จากวันที่: 20 พ.ค. 67 (10:00)
ถึงวันที่: 20 พ.ค. 67 (12:00)
ประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับฯ สภาอาจารย์ พ.ศ.2560 รายละเอียด
อนุมัติMTR24040863นเรศวร 102จากวันที่: 20 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 20 พ.ค. 67 (16:30)
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 รายละเอียด
รออนุมัติMTR24057432นเรศวร 102จากวันที่: 27 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 27 พ.ค. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ NU Souvenirฯ รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 179 รายการ