ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

นเรศวร 101

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ... (ฝ่ายจัดทำรายงานสรุปข้อคิดเห็น)
วันที่ใช้ห้อง 03 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ08/05/2567 เวลา 19:18:54
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกิตขจร อยู่สอน   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดVIP1 15 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 19:36:33
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพกีฬาฯ
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร้อยตรีนัฎ ชูศรศิริกุุล   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ15/05/2567 เวลา 18:57:03
หัวข้อการประชุม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2567
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด

นเรศวร 101

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการบริหาร กองทุนสวัสดิภาพครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25672567
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ อรพรรณ ถุงออน   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
รายละเอียด

นเรศวร 101

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   23 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ เจนจิรา อ่อนเพ็ชร   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ31/03/2567 เวลา 19:20:39
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย14(3/2567)
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   27 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายยงยุทธ บ่อแก้ว   หน่วยงาน กองการวิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด

นเรศวร 101

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 21:04:38
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ณัฐพงศ์ มาเมือง   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ01/05/2567 เวลา 18:33:02
หัวข้อการประชุม ประชุมติดตามการเตรียมการ ประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ อริยะภรณ์   หน่วยงาน กองกลาง   อุปกรณ์ ชุดน้ำชา 15 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ06/05/2567 เวลา 19:14:29
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวรประชุมร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางณัฎฐินี พึ่งม่วง   หน่วยงาน สถานตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:35:37
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2567 และประชุมตรวจเยี่ยมส่วนงาน/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางณัฎฐินี พึ่งม่วง   หน่วยงาน สถานตรวจสอบภายใน   อุปกรณ์ ชุดVIP1 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:42:15
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 14(3/2567)
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ12/05/2567 เวลา 19:37:41
หัวข้อการประชุม ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมฯ ครั้ง 2
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 19:36:46
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อรพรรณ ถุงออน   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการที่พัก ครั้งที่ 2/2567
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   16 พ.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ณัฐณิชา ศิวะสนธิวัฒน์   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะทำงานศึกษาการแก้ไข(ร่าง) ข้อบังคับฯ สภาอาจารย์ พ.ศ.2560
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   20 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พี่แดงสภา   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:42:24
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ วริยานันท์ อันผาสุข   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการศูนย์ NU Souvenirฯ
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสุรีย์ จันทร์สงคราม   หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 19 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการจัดทำ Roadmap สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2567
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ เพ็ญพร ประไพพิณ   หน่วยงาน กองการวิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ทัศณีย์   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 17 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม การประชุมประจำเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2567
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น้องดิว   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดVIP1 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:42:20
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567
วันที่ใช้ห้อง 31 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วริยานันท์ อันผาสุข   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

สุพรรณกัลยา

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ขออนุญาตนำ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อหารือ เรื่องแนวทางขอเพิ่มทุนวิจัย สกสว ที่จะพิจารณาให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 15:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ พี่เค็ง   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด

สุพรรณกัลยา

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 19:36:08
หัวข้อการประชุม รับรองแขกจาก North-Chiang Mai University
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อธิพร   หน่วยงาน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ   อุปกรณ์ ชุดน้ำชา 10 ชุด
รายละเอียด

สุพรรณกัลยา

อนุมัติ16/05/2567 เวลา 17:51:56
หัวข้อการประชุม คุณวิวัฒน์ ธาราวิวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สภาผู้แทนราษฏร พบท่านอธิการบดี
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ พี่เค็ง   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด

สุพรรณกัลยา

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ขอนำ Dr. Boo Hyon Kang จาก Non-Clinical Research Institute, CorestemChemon Inc. สาธารณรัฐเกาหลี ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   20 พ.ค. 67 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายวุฒิชัย บุญเรือง   หน่วยงาน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ   อุปกรณ์ ชุดน้ำชา 5 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 21:04:28
หัวข้อการประชุม Kickoff Meeting โครงการวิจัย postcode+4
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ เลขาอุ๋ย   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ06/05/2567 เวลา 19:14:23
หัวข้อการประชุม ประชุมเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ รุ่งกานต์ พงษ์โพธิ์พิทักษ์   หน่วยงาน กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:52:16
หัวข้อการประชุม ประชุมประเมินฯคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 19:07:35
หัวข้อการประชุม ประชุมสอบสวนความผิดวินัย
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ เกษสิริภรณ์ หล่อสมฤดีทนิน   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 19:35:35
หัวข้อการประชุม สอบสวนวินัย
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   15 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกัลยารัตน์ วงค์วาศ   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 5 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการสอบสวนวินัย
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   20 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พนิดา สมร่าง   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 6 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ30/04/2567 เวลา 21:04:16
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม)
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ วรินทร์ธรา   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ08/05/2567 เวลา 19:18:30
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณากำหนดระดับตำแหน่งและประเมินค่างาน
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ สุภาวดี   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 5 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต อาคาร 1 ของกองกิจการนิสิต
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 15:30   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรนิพา ใจดี   หน่วยงาน รวมศูนย์การเงินและพัสดุ
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ18/04/2567 เวลา 16:56:41
หัวข้อการประชุม ประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
วันที่ใช้ห้อง 13 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   13 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ สุภาวดี   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 19:07:39
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 67 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ น.ส.วราลี บุญธรรม   หน่วยงาน กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 19:35:24
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 4/2567
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ณธษา สุขสบาย   หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 8 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
วันที่ใช้ห้อง 23 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   23 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ สุภาวดี   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริง คดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย กิจการร่วมค้า แอล.ที.
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ช่อมณี กิจลิขิต   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ06/05/2567 เวลา 19:15:21
หัวข้อการประชุม เตรียมห้องรับประทานอาหาร
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ค. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางณัฎฐินี พึ่งม่วง   หน่วยงาน สถานตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ07/05/2567 เวลา 18:47:28
หัวข้อการประชุม เตรียมห้องรับประทานอาหาร
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   08 พ.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางณัฎฐินี พึ่งม่วง   หน่วยงาน สถานตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ08/05/2567 เวลา 19:48:29
หัวข้อการประชุม การประชุมประจำเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2567
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น้องดิว   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 19:07:31
หัวข้อการประชุม ประชุมสอบสวนความผิดวินัย (จองเพื่อใช้ให้ จนท.ที่มาให้ถ้อยคำนั่งรอ จำนวน 12 คนค่ะ)
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ เกษสิริภรณ์ หล่อสมฤดีทนิน   หน่วยงาน กองกฎหมาย
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ15/05/2567 เวลา 18:57:08
หัวข้อการประชุม ห้องรับประทานอาหาร ประชุม Smart Lab
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 67 เวลา 12:00   ถึงวันที่   16 พ.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ   หน่วยงาน กองการวิจัยและนวัตกรรม   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 15 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 303

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม หารือการติดตามทวงถามการชำระค่าปรับและค่าเสียหาย ครั้งที่ 2
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ธนิษฐา จันดี   หน่วยงาน กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม การประชุมประจำเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2567
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น้องดิว   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 146 รายการ