ข้อมูลห้องประชุม

ออนไลน์

นเรศวร 101

ความจุ 30 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 102

ความจุ 25 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

สุพรรณกัลยา

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ออนไลน์

นเรศวร 201

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 301

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 302

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 303

ความจุ 15 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 304

ความจุ 25 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ออนไลน์

นเรศวร 305

ความจุ 17 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 306

ความจุ 17 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 307

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ไม่ออนไลน์

นเรศวร 308

ความจุ 75 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ออนไลน์

นเรศวร 309

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ออนไลน์

นเรศวร 310

ความจุ 50 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร 1119

แสดง
ออนไลน์

วิสุทธิกษัตริย์

ความจุ 25 ที่นั่ง อาคารวิสุทธิกษัตริย์
ผู้ดูแล ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ โทร 1202

แสดง
ออนไลน์

Main Conference

ความจุ 80 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

Auditorium

ความจุ 52 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

Mini Conferrence

ความจุ 16 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

VIP

ความจุ 8 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

Mini Meeting 204

ความจุ 8 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

VDO Conferrence 205

ความจุ 8 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ไม่ออนไลน์

ห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 206

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ความจุ 40 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์210

ความจุ 40 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ไม่ออนไลน์

ห้องบันทึกเสียง

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ออนไลน์

ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ไม่ออนไลน์

ห้องอาหาร

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร 1512

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ