ตารางการใช้ห้องประชุมประจำวันออนไลน์

Auditorium

ความจุ 52 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมAuditorium ***


ออนไลน์

Main Conference

ความจุ 80 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมMain Conference ***


ออนไลน์

Mini Conferrence

ความจุ 16 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมMini Conferrence ***


ออนไลน์

Mini Meeting 204

ความจุ 8 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมMini Meeting 204 ***


ออนไลน์

VDO Conferrence 205

ความจุ 8 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมVDO Conferrence 205 ***


ออนไลน์

VIP

ความจุ 8 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมVIP ***


ออนไลน์

นเรศวร 101

ความจุ 30 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 101 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 102

ความจุ 25 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 102 ***


ออนไลน์

นเรศวร 201

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 201 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 301

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 301 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 302

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 302 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 303

ความจุ 15 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 303 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 304

ความจุ 25 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 304 ***


ออนไลน์

นเรศวร 305

ความจุ 17 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 305 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 306

ความจุ 17 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 306 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 307

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 307 ***


ไม่ออนไลน์

นเรศวร 308

ความจุ 75 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 308 ***


ออนไลน์

นเรศวร 309

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 309 ***


ออนไลน์

นเรศวร 310

ความจุ 50 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมนเรศวร 310 ***


ออนไลน์

วิสุทธิกษัตริย์

ความจุ 25 ที่นั่ง อาคารวิสุทธิกษัตริย์
ผู้ดูแล ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ***


ไม่ออนไลน์

สุพรรณกัลยา

ความจุ 10 ที่นั่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้ดูแล ณัฐพงศ์ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมสุพรรณกัลยา ***


ออนไลน์

ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ ***


ไม่ออนไลน์

ห้องบันทึกเสียง

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมห้องบันทึกเสียง ***


ออนไลน์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209

ความจุ 40 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ***


ออนไลน์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์210

ความจุ 40 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์210 ***


ไม่ออนไลน์

ห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 206

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 206 ***


ไม่ออนไลน์

ห้องอาหาร

ความจุ 2 ที่นั่ง CITCOMS
ผู้ดูแล กนกวรรณ โทร -

วันที่ใช้ห้อง หัวข้อประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบข้อมูลการจองห้องประชุมห้องอาหาร ***
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ