สถานะ เลขที่ใบจอง ห้องประชุม วันที่ใช้ หัวข้อประชุม
ไม่อนุมัติMTR66100046Auditoriumจากวันที่: 12 ต.ค. 66 (09:00)
ถึงวันที่: 12 ต.ค. 66 (16:00)
ประชุมบุคลากร รายละเอียด
อนุมัติMTR23123149Auditoriumจากวันที่: 10 ม.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 10 ม.ค. 67 (17:00)
ประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” รายละเอียด
อนุมัติMTR24016163Auditoriumจากวันที่: 27 ม.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 28 ม.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการคัดเลือกพิธีกร ม.นเรศวร ประจำปี 2567 รายละเอียด
อนุมัติMTR24016358Auditoriumจากวันที่: 07 ก.พ. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 07 ก.พ. 67 (16:00)
เทคนิคการเขียนแบบฟอร์มโครงการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24014008Auditoriumจากวันที่: 08 ก.พ. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 ก.พ. 67 (12:00)
อบรม การประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดความรู้ฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24015202Auditoriumจากวันที่: 06 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 17 มี.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24030265Auditoriumจากวันที่: 25 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 27 มี.ค. 67 (16:30)
คัดเลือกนักแสดง สำหรับโครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์ 2567 รายละเอียด
อนุมัติMTR24049603Auditoriumจากวันที่: 26 เม.ย. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 26 เม.ย. 67 (12:00)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการนำเสนอและการสอนฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24041612Auditoriumจากวันที่: 28 เม.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 28 เม.ย. 67 (16:30)
จัดสอบ ITPE รายละเอียด
อนุมัติMTR24034053Auditoriumจากวันที่: 30 เม.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 67 (12:00)
ซ้อมการนำเสนอรายงานผลการไปฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544 รายละเอียด
อนุมัติMTR24033414Auditoriumจากวันที่: 02 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 02 พ.ค. 67 (12:00)
เวทีนำเสนอรายงานผลการไปฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544 รายละเอียด
อนุมัติMTR24054266Auditoriumจากวันที่: 09 พ.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ค. 67 (15:00)
ประชุมติดตามงานวิจัยปี 2566 และข้อเสนอแนะ ปี งบประมาณ 2567 โครงการ Carbon Neutral Tourism ในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 รายละเอียด
อนุมัติMTR24055442Auditoriumจากวันที่: 21 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 21 พ.ค. 67 (16:00)
กิจกรรม Pitching ระดับมหาวิทยาลัย (โครงการ Startup Thailand League 2024) รายละเอียด
อนุมัติMTR24056789Auditoriumจากวันที่: 08 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 มิ.ย. 67 (16:30)
อบรม เทคนิคการถ่ายภาพ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24056083Auditoriumจากวันที่: 10 มิ.ย. 67 (11:00)
ถึงวันที่: 10 มิ.ย. 67 (16:30)
ถ่ายภาพนิ่ง รายละเอียด
ยกเลิกMTR24050040Auditoriumจากวันที่: 14 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 14 มิ.ย. 67 (16:00)
โครงการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม รายละเอียด
อนุมัติMTR24059163Auditoriumจากวันที่: 18 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 18 มิ.ย. 67 (16:30)
โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24059666Auditoriumจากวันที่: 21 มิ.ย. 67 (11:00)
ถึงวันที่: 21 มิ.ย. 67 (16:30)
การวางแผนและกลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
อนุมัติMTR24050921Auditoriumจากวันที่: 24 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 24 มิ.ย. 67 (16:30)
จัดโครงการเปิดโลกหนังสือฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24038021Auditoriumจากวันที่: 26 ก.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 27 ก.ค. 67 (18:00)
สัมมนาประจำปีภาควิชารัฐศาสตร์ ฯ รายละเอียด
ยกเลิกMTR66100086Main Conferenceจากวันที่: 17 พ.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 17 พ.ย. 66 (12:00)
อบรมรองคณบดีเรื่องกฎหมายการเงินพัสดุ รายละเอียด
อนุมัติMTR66110071Main Conferenceจากวันที่: 27 พ.ย. 66 (13:00)
ถึงวันที่: 27 พ.ย. 66 (16:30)
นำเสนอข้อมูลและระบบภายใต้ พรบ.Triup Act รายละเอียด
ยกเลิกMTR66110159Main Conferenceจากวันที่: 29 พ.ย. 66 (09:00)
ถึงวันที่: 29 พ.ย. 66 (12:00)
คณะทำงานบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น สังกัดสำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR66120061Main Conferenceจากวันที่: 06 ธ.ค. 66 (09:00)
ถึงวันที่: 06 ธ.ค. 66 (12:00)
ประชุมการพัฒนาเวปไซต์ของกองการบริหารงานบุคคล รายละเอียด
ยกเลิกMTR66110107Main Conferenceจากวันที่: 07 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 07 ธ.ค. 66 (16:30)
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน รายละเอียด
อนุมัติMTR66110104Main Conferenceจากวันที่: 08 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 10 ธ.ค. 66 (16:30)
จัดสอบ IELTS รายละเอียด
ยกเลิกMTR66110105Main Conferenceจากวันที่: 12 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 12 ธ.ค. 66 (16:30)
งดรับงาน เนื่องจากมีใช้ห้อง ส-อ รายละเอียด
อนุมัติMTR66110189Main Conferenceจากวันที่: 12 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 12 ธ.ค. 66 (16:30)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Patent Search and Freedom to Operate Analysis for Research and Development รายละเอียด
ยกเลิกMTR66120071Main Conferenceจากวันที่: 12 ธ.ค. 66 (09:00)
ถึงวันที่: 12 ธ.ค. 66 (12:00)
สอบรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) รายละเอียด
ยกเลิกMTR66120055Main Conferenceจากวันที่: 14 ธ.ค. 66 (09:30)
ถึงวันที่: 14 ธ.ค. 66 (12:00)
สนอ. พบ คณะ กลุ่มวิทย์สุขภาพ รายละเอียด
อนุมัติMTR66110082Main Conferenceจากวันที่: 19 ธ.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 20 ธ.ค. 66 (17:00)
ประเมิน UBI รอบ 12 เดือน รายละเอียด
ยกเลิกMTR66120090Main Conferenceจากวันที่: 25 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 26 ธ.ค. 66 (16:30)
ประชุมบุคลากร CITCOMS รายละเอียด
อนุมัติMTR66120154Main Conferenceจากวันที่: 25 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 25 ธ.ค. 66 (16:30)
สอบรับพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR23126119Main Conferenceจากวันที่: 26 ธ.ค. 66 (09:00)
ถึงวันที่: 27 ธ.ค. 66 (16:00)
ประชุมบุคลากร CITCOMS รายละเอียด
อนุมัติMTR66120075Main Conferenceจากวันที่: 08 ม.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 11 ม.ค. 67 (17:00)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์อัตรากำลังฯ (Workload Analysis) รายละเอียด
ยกเลิกMTR24012362Main Conferenceจากวันที่: 10 ม.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 10 ม.ค. 67 (20:00)
คุมคุณภาพงานให้อยู่หมัด ด้วยการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มาตรฐาน (SOP) รายละเอียด
ยกเลิกMTR66120077Main Conferenceจากวันที่: 12 ม.ค. 67 (10:00)
ถึงวันที่: 12 ม.ค. 67 (17:00)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรก่อนเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA (สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ครั้งที่ 1 รายละเอียด
อนุมัติMTR24017347Main Conferenceจากวันที่: 15 ม.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 15 ม.ค. 67 (12:00)
สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด
ยกเลิกMTR66120078Main Conferenceจากวันที่: 16 ม.ค. 67 (10:00)
ถึงวันที่: 16 ม.ค. 67 (17:00)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรก่อนเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA (สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR66120099Main Conferenceจากวันที่: 17 ม.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 17 ม.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการอบรมฯ (โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร) รายละเอียด
ยกเลิกMTR66120082Main Conferenceจากวันที่: 19 ม.ค. 67 (10:00)
ถึงวันที่: 19 ม.ค. 67 (17:00)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรก่อนเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA (สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ครั้งที่ 3 รายละเอียด
อนุมัติMTR66120131Main Conferenceจากวันที่: 24 ม.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 24 ม.ค. 67 (16:00)
อบรมการช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน รายละเอียด
อนุมัติMTR24011442Main Conferenceจากวันที่: 27 ม.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 28 ม.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการคัดเลือกพิธีกร ม.นเรศวร ประจำปี 2567 รายละเอียด
อนุมัติMTR24012155Main Conferenceจากวันที่: 29 ม.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 29 ม.ค. 67 (16:30)
สอบใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ รายละเอียด
ยกเลิกMTR23128469Main Conferenceจากวันที่: 31 ม.ค. 67 (12:00)
ถึงวันที่: 31 ม.ค. 67 (16:30)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของหลักสูตรก่อนเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA (สำหรับประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24018061Main Conferenceจากวันที่: 01 ก.พ. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 01 ก.พ. 67 (13:00)
ประชุมกองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรและสัมมนาการจัดทำหนังสือตำราทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
ยกเลิกMTR24010691Main Conferenceจากวันที่: 05 ก.พ. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 05 ก.พ. 67 (17:00)
เสวนาแหล่งทุนพบนักวิจัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24019690Main Conferenceจากวันที่: 06 ก.พ. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 06 ก.พ. 67 (16:30)
Workshop on Photovoice and Thai Boxing Actvities for UWA Staff and Students รายละเอียด
อนุมัติMTR24016112Main Conferenceจากวันที่: 07 ก.พ. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 07 ก.พ. 67 (16:00)
เทคนิคการเขียนแบบฟอร์มโครงการอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR23122281Main Conferenceจากวันที่: 08 ก.พ. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 08 ก.พ. 67 (17:00)
ประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2,206 รายการ