กองกลางนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

13-03-2024งานประชาสัมพันธ์20

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นางศิริมาศ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมหัวหน้างานในสังกัดกองกลาง เข้าร่วมธครงการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุนภายใน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองกลาง) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน กระบวนการหรือระบบงานที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการประเมิน อันประกอบด้วย รศ.ดร.อนามัย นาอุดม คณะวิทยาศาสตร์ และผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 305 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร