ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567

09-01-2024งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง20

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณา ระเบียบ ประกาศ และวาระที่สำคัญต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร