กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

หน้าแรก > แนะนำหน่วยงาน : โครงสร้างบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางศิริมาศ เสนารักษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง

นายมงคล กลั่นทรัพย์
รักษาการหัวหน้างานสารบรรณ 

นางปัญฑิตา รอดมา
รักษาการหัวหน้างานพิธีการและกิจการพิเศษ 

นางสาวนันทิดา บุญชู
รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพิชญ์สินี สู้สกุลสิงห์
รักษาการหัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร