กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

ทำเนียบผู้อำนวยการกองกลาง

นายไพโรจน์ เทพวัลย์
4 มกราคม 2536 – 4 พฤศจิกายน 2536             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
5 พฤศจิกายน 2536 – 30 กันยายน 2551           ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

นางดุษฎี ภาชนะพรรณ์
1 ตุลาคม 2551 – 10 ธันวาคม 2551                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

นางศิริมาศ เสนารักษ์
11 ธันวาคม 2551 – 19 มกราคม 2552             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

นายเสริม พัดชุมพร
20 มกราคม 2552 – 30 กันยายน 2553            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

นางศิริมาศ เสนารักษ์
1 ตุลาคม 2553 – 20 พฤษภาคม 2556             รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
21 พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน                          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง