สถานะ เลขที่ใบจอง ห้องประชุม วันที่ใช้ หัวข้อประชุม
อนุมัติMTR24032479Mini Conferrenceจากวันที่: 06 มี.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 06 มี.ค. 67 (16:00)
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมตรวจข้อสอบ สทศ. (ผ่านระบบ zoom) รายละเอียด
อนุมัติMTR24023109Mini Conferrenceจากวันที่: 08 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 08 มี.ค. 67 (20:00)
สอบโครงร่างฯ วิทยานิพนธ์(นฤมล โตสุข) รายละเอียด
อนุมัติMTR24039756Mini Conferrenceจากวันที่: 14 มี.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 14 มี.ค. 67 (15:00)
ประเด็นปัญหาความขัดแย้งร่วมสมัย รายละเอียด
ยกเลิกMTR24021212Mini Conferrenceจากวันที่: 16 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 16 มี.ค. 67 (18:00)
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS รายละเอียด
อนุมัติMTR24037402Mini Conferrenceจากวันที่: 21 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 21 มี.ค. 67 (12:00)
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นิสิต (มัฐนา สุขเกษม) รายละเอียด
อนุมัติMTR24018020Mini Conferrenceจากวันที่: 24 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 24 มี.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการระดับประเทศ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 รายละเอียด
อนุมัติMTR24030265Mini Conferrenceจากวันที่: 25 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 27 มี.ค. 67 (16:30)
คัดเลือกนักแสดง สำหรับโครงการละครเวทีนิเทศศาสตร์ 2567 รายละเอียด
ยกเลิกMTR24039320Mini Conferrenceจากวันที่: 28 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 28 มี.ค. 67 (20:00)
วิทยากร Digital Signature คณะสหเวชศาสตร์ (ออนไลน์) รายละเอียด
อนุมัติMTR24039320Mini Conferrenceจากวันที่: 28 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 28 มี.ค. 67 (20:00)
วิทยากร Digital Signature คณะสหเวชศาสตร์ (ออนไลน์) รายละเอียด
ยกเลิกMTR24037665Mini Conferrenceจากวันที่: 28 มี.ค. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 28 มี.ค. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ รายละเอียด
อนุมัติMTR24038571Mini Conferrenceจากวันที่: 29 มี.ค. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 29 มี.ค. 67 (12:00)
ประชุม งานอำนวยการ รายละเอียด
อนุมัติMTR24036638Mini Conferrenceจากวันที่: 29 มี.ค. 67 (12:30)
ถึงวันที่: 29 มี.ค. 67 (16:00)
วิทยากร Digital Signature คณะสหเวชศาสตร์ (ออนไลน์) รายละเอียด
อนุมัติMTR24034039Mini Conferrenceจากวันที่: 04 เม.ย. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 04 เม.ย. 67 (17:00)
ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) รายละเอียด
อนุมัติMTR24047773Mini Conferrenceจากวันที่: 29 เม.ย. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24036884Mini Conferrenceจากวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 67 (20:00)
สอบวิทยานิพนธ์ (Mr.Tebogo) รายละเอียด
อนุมัติMTR24051577Mini Conferrenceจากวันที่: 31 พ.ค. 67 (12:00)
ถึงวันที่: 31 พ.ค. 67 (16:30)
การประชุมหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารงานบุคคล รายละเอียด
อนุมัติMTR24047699Mini Conferrenceจากวันที่: 01 มิ.ย. 67 (07:00)
ถึงวันที่: 01 มิ.ย. 67 (18:00)
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS รายละเอียด
ยกเลิกMTR24042847Mini Conferrenceจากวันที่: 02 มิ.ย. 67 (07:00)
ถึงวันที่: 02 มิ.ย. 67 (18:00)
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS รายละเอียด
อนุมัติMTR24057211Mini Conferrenceจากวันที่: 08 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 มิ.ย. 67 (16:30)
อบรม เทคนิคการถ่ายภาพ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24066851Mini Conferrenceจากวันที่: 14 มิ.ย. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 14 มิ.ย. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเครื่้องเช่า รายละเอียด
อนุมัติMTR24055138Mini Conferrenceจากวันที่: 18 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 18 มิ.ย. 67 (16:30)
จัดเตรียมสถานที่ รายละเอียด
อนุมัติMTR24064877Mini Conferrenceจากวันที่: 20 มิ.ย. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 20 มิ.ย. 67 (12:00)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ รายละเอียด
อนุมัติMTR24064595Mini Conferrenceจากวันที่: 28 มิ.ย. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 28 มิ.ย. 67 (16:00)
ประชุมติดตามความก้าวหน้า NU MOOC รายละเอียด
อนุมัติMTR24068767Mini Conferrenceจากวันที่: 15 ก.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 15 ก.ค. 67 (16:30)
อมรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้ AI ช่วยเขียนหนังสือและตำราวิชาการ รายละเอียด
อนุมัติMTR24053616Mini Conferrenceจากวันที่: 26 ก.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 26 ก.ค. 67 (15:00)
โครงการประกวด อ.ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24023701Mini Meeting 204จากวันที่: 28 ก.พ. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 28 ก.พ. 67 (12:00)
ประชุมเพื่อแก้ปัญหาระบบ Wifi รายละเอียด
ยกเลิกMTR24038606Mini Meeting 204จากวันที่: 06 มี.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 06 มี.ค. 67 (16:00)
ประชุมเตรีนมความพร้อมตรวจข้อสอบ สทศ. รายละเอียด
อนุมัติMTR24025570Mini Meeting 204จากวันที่: 07 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 17 มี.ค. 67 (16:30)
รับรองคณะกรรมการตรวจข้อสอบฯ (สทศ.) รายละเอียด
อนุมัติMTR24034619Mini Meeting 204จากวันที่: 26 มี.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 26 มี.ค. 67 (12:00)
การศึกษารูปแบบอำนาจนิยมและการถดถอยของแนวคิดเสรีนิยม รายละเอียด
ยกเลิกMTR24040506Mini Meeting 204จากวันที่: 23 เม.ย. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 23 เม.ย. 67 (12:00)
ประชุมจัดทำหลักสูตรปี 2568 รายละเอียด
อนุมัติMTR24058692Mini Meeting 204จากวันที่: 07 พ.ค. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมหารือร่วมกับประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24065907Mini Meeting 204จากวันที่: 11 มิ.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 14 มิ.ย. 67 (16:30)
ประชุมหารือฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24063699Mini Meeting 204จากวันที่: 20 มิ.ย. 67 (09:30)
ถึงวันที่: 20 มิ.ย. 67 (10:30)
หารือ กับงานสภาเรื่อง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24064565Mini Meeting 204จากวันที่: 20 มิ.ย. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 20 มิ.ย. 67 (12:00)
ประชุม ร่าง TOR บบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รายละเอียด
อนุมัติMTR66110132VDO Conferrence 205จากวันที่: 01 ธ.ค. 66 (13:30)
ถึงวันที่: 01 ธ.ค. 66 (16:30)
ประชุมระบบกองบริการวิชาการ รายละเอียด
ยกเลิกMTR66110152VDO Conferrence 205จากวันที่: 07 ธ.ค. 66 (09:30)
ถึงวันที่: 07 ธ.ค. 66 (12:00)
ประชุมหารือความร่วมมือใช้พื้นที่ห้องสตูดิโอ ชั้นใต้ดิน รายละเอียด
ยกเลิกMTR66110151VDO Conferrence 205จากวันที่: 08 ธ.ค. 66 (13:30)
ถึงวันที่: 08 ธ.ค. 66 (16:30)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสเปค ครั้งที่8/2566 รายละเอียด
อนุมัติMTR66110182VDO Conferrence 205จากวันที่: 18 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 19 ธ.ค. 66 (16:30)
ประชุม NU Moblie App ร่วมกับบริษัท รายละเอียด
อนุมัติMTR66110191VDO Conferrence 205จากวันที่: 20 ธ.ค. 66 (10:00)
ถึงวันที่: 20 ธ.ค. 66 (12:00)
การประชุมหารือความร่วมมือใช้พื้นที่สตูดิโอชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR66120093VDO Conferrence 205จากวันที่: 22 ธ.ค. 66 (10:00)
ถึงวันที่: 22 ธ.ค. 66 (12:00)
ประชุมพิาจรณาสเปคคอมพิวเตอร์เครื่องเช่า รายละเอียด
อนุมัติMTR23125785VDO Conferrence 205จากวันที่: 26 ธ.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 28 ธ.ค. 66 (16:30)
ประชุมร่วมกับบริษัท รายละเอียด
อนุมัติMTR23129427VDO Conferrence 205จากวันที่: 03 ม.ค. 67 (09:30)
ถึงวันที่: 03 ม.ค. 67 (12:00)
ประชุมร่วมกับตรวจสอบภายใน รายละเอียด
อนุมัติMTR24011464VDO Conferrence 205จากวันที่: 09 ม.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 09 ม.ค. 67 (12:00)
ประชุมหัวหน้างาน รายละเอียด
อนุมัติMTR24015124VDO Conferrence 205จากวันที่: 12 ม.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 12 ม.ค. 67 (12:00)
ประชุมเชิงนโยบาย รายละเอียด
อนุมัติMTR24019961VDO Conferrence 205จากวันที่: 25 ม.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 25 ม.ค. 67 (16:30)
ประชุมหารือฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24014577VDO Conferrence 205จากวันที่: 26 ม.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 26 ม.ค. 67 (16:30)
ประชุมหารือฯ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24016782VDO Conferrence 205จากวันที่: 29 ม.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 29 ม.ค. 67 (20:00)
ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR Wifi หอพัก รายละเอียด
อนุมัติMTR24012296VDO Conferrence 205จากวันที่: 01 ก.พ. 67 (10:00)
ถึงวันที่: 01 ก.พ. 67 (12:00)
ประชุมเพื่อตอบข้อหารือการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24010857VDO Conferrence 205จากวันที่: 01 ก.พ. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 01 ก.พ. 67 (16:00)
ประชุมเพื่อตอบข้อหารือการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24011953VDO Conferrence 205จากวันที่: 08 ก.พ. 67 (10:30)
ถึงวันที่: 08 ก.พ. 67 (12:00)
ประชุม คณะกรรมการ่าง TOR Wifi หอพัก รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2,206 รายการ