สถานะ เลขที่ใบจอง ห้องประชุม วันที่ใช้ หัวข้อประชุม
อนุมัติMTR24017848Main Conferenceจากวันที่: 09 ก.พ. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 09 ก.พ. 67 (16:30)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA รายละเอียด
อนุมัติMTR24013724Main Conferenceจากวันที่: 14 ก.พ. 67 (12:00)
ถึงวันที่: 14 ก.พ. 67 (16:30)
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ประจำไตรมาส 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24027837Main Conferenceจากวันที่: 15 ก.พ. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 15 ก.พ. 67 (16:30)
เทคนิคการเขียนและการนำเสนอฯ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24015494Main Conferenceจากวันที่: 16 ก.พ. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 16 ก.พ. 67 (20:00)
เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Pitching) ให้โดนใจแหล่งทุน รายละเอียด
อนุมัติMTR24026827Main Conferenceจากวันที่: 18 ก.พ. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 18 ก.พ. 67 (13:00)
ฝึกซ้อมรับปริญญา รายละเอียด
ยกเลิกMTR24010749Main Conferenceจากวันที่: 19 ก.พ. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 31 มี.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24027078Main Conferenceจากวันที่: 22 ก.พ. 67 (10:00)
ถึงวันที่: 22 ก.พ. 67 (16:00)
knowledge sharing การบริหารจัดการงบประมาณ รายละเอียด
อนุมัติMTR24019659Main Conferenceจากวันที่: 23 ก.พ. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 23 ก.พ. 67 (16:30)
อบรมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากรกองคลัง รายละเอียด
อนุมัติMTR24016027Main Conferenceจากวันที่: 27 ก.พ. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 27 ก.พ. 67 (16:30)
กิจกรรม AAR ผู้ประเมิน AUN-QA ครั้งที่ 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24029076Main Conferenceจากวันที่: 28 ก.พ. 67 (14:00)
ถึงวันที่: 28 ก.พ. 67 (16:30)
โครงการเสวนาภายใต้หัวข้อ "Interdisciplinary Hybrid/Webinar Series on Climate and Environmental Thinking" รายละเอียด
อนุมัติMTR24018748Main Conferenceจากวันที่: 29 ก.พ. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 29 ก.พ. 67 (18:00)
โครงการเสวนาภายใต้หัวข้อ "Interdisciplinary Hybrid/Webinar Series on Climate and Environmental Thinking" รายละเอียด
ยกเลิกMTR24028125Main Conferenceจากวันที่: 04 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 04 มี.ค. 67 (16:30)
สัมมนาสหกิจศึกษา รายละเอียด
ยกเลิกMTR24017484Main Conferenceจากวันที่: 04 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 19 มี.ค. 67 (16:30)
จัดโครงการฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24013847Main Conferenceจากวันที่: 05 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 มี.ค. 67 (16:30)
อบรมเชิงปฏิบ้ติการฐานทรัพยากรฯ รายละเอียด
อนุมัติMTR24011114Main Conferenceจากวันที่: 14 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 15 มี.ค. 67 (16:00)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ยกเลิกMTR24021621Main Conferenceจากวันที่: 16 มี.ค. 67 (07:00)
ถึงวันที่: 16 มี.ค. 67 (18:00)
จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS รายละเอียด
อนุมัติMTR24022785Main Conferenceจากวันที่: 18 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 18 มี.ค. 67 (17:00)
กิจกรรมสัมมนาสหกิจนิสิตสหกิจศึกษา นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
อนุมัติMTR24018719Main Conferenceจากวันที่: 19 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 19 มี.ค. 67 (18:00)
กิจกรรมสัมมนาสหกิจนิสิตสหกิจศึกษา นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
อนุมัติMTR24011952Main Conferenceจากวันที่: 20 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 20 มี.ค. 67 (18:00)
กิจกรรมสัมมนาสหกิจนิสิตสหกิจศึกษา นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24035314Main Conferenceจากวันที่: 20 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 20 มี.ค. 67 (20:00)
ประชุมคณะทำงานบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น สังกัดสำนักงาน อธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24028577Main Conferenceจากวันที่: 21 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 21 มี.ค. 67 (16:30)
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีดำเนินการมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Standard Operating Procedures) สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24036097Main Conferenceจากวันที่: 25 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 25 มี.ค. 67 (20:00)
ประชุมติดตามและเตรียม ความพร้อมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24033415Main Conferenceจากวันที่: 25 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 25 มี.ค. 67 (16:30)
ประชุมติดตามและเตรียม ความพร้อมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 รายละเอียด
ยกเลิกMTR24036097Main Conferenceจากวันที่: 25 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 25 มี.ค. 67 (20:00)
ประชุมติดตามและเตรียม ความพร้อมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24026178Main Conferenceจากวันที่: 26 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 26 มี.ค. 67 (15:30)
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Ecosystem กับการสร้าง Stratup รายละเอียด
ยกเลิกMTR24036712Main Conferenceจากวันที่: 26 มี.ค. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 26 มี.ค. 67 (12:00)
การศึกษารูปแบบอำนาจนิยมและการถดถอยของแนวคิดเสรีนิยม รายละเอียด
ยกเลิกMTR24011029Main Conferenceจากวันที่: 27 มี.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 28 มี.ค. 67 (16:00)
โครงการเสวนาอบรมพัฒนาความรู้ ของนิสิตสาขานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ รายละเอียด
ไม่อนุมัติMTR24026861Main Conferenceจากวันที่: 27 มี.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 27 มี.ค. 67 (12:00)
การฝึกอบรมการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24034600Main Conferenceจากวันที่: 28 มี.ค. 67 (13:00)
ถึงวันที่: 28 มี.ค. 67 (15:00)
หารือเรื่องประเมินรวมศูนย์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24035175Main Conferenceจากวันที่: 29 มี.ค. 67 (14:00)
ถึงวันที่: 29 มี.ค. 67 (16:30)
ประชุมคณะทำงานบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น สังกัดสำนักงาน อธิการบดี และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24039620Main Conferenceจากวันที่: 03 เม.ย. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 03 เม.ย. 67 (17:00)
กิจกรรมการพิจารณาและให้คำแนะนำการพัฒนาร่วมกัน (การนำเสนอโครงการย่อย) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 รายละเอียด
อนุมัติMTR24038972Main Conferenceจากวันที่: 04 เม.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 04 เม.ย. 67 (17:00)
ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) รายละเอียด
ยกเลิกMTR24043400Main Conferenceจากวันที่: 10 เม.ย. 67 (09:00)
ถึงวันที่: 10 เม.ย. 67 (16:30)
การฝึกทักษะและปฏิบัติการทางการทูต รายละเอียด
ยกเลิกMTR24046678Main Conferenceจากวันที่: 19 เม.ย. 67 (13:30)
ถึงวันที่: 19 เม.ย. 67 (16:30)
จัดเตรียมสถานที่ รายละเอียด
ยกเลิกMTR24042542Main Conferenceจากวันที่: 20 เม.ย. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 21 เม.ย. 67 (17:00)
กิจกรรมอบรม Boot Camp โครงการ ELP ปี 2 รายละเอียด
อนุมัติMTR24049157Main Conferenceจากวันที่: 22 เม.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 22 เม.ย. 67 (16:30)
มีใช้ห้องวันเสาร์-อาทิตย์ งดรับงานวันจันทร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24011880Main Conferenceจากวันที่: 23 เม.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 26 เม.ย. 67 (16:30)
อบรมเชิงปฏิบ้ติการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน รายละเอียด
อนุมัติMTR24031334Main Conferenceจากวันที่: 29 เม.ย. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 29 เม.ย. 67 (16:30)
โครงการอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข” รายละเอียด
อนุมัติMTR24049014Main Conferenceจากวันที่: 30 เม.ย. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 30 เม.ย. 67 (16:00)
จัดสถานที่ รายละเอียด
อนุมัติMTR24031518Main Conferenceจากวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 01 พ.ค. 67 (08:30)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด
อนุมัติMTR24052595Main Conferenceจากวันที่: 02 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 02 พ.ค. 67 (16:00)
จัดสถานที่ รายละเอียด
อนุมัติMTR24040615Main Conferenceจากวันที่: 03 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 05 พ.ค. 67 (17:00)
อบรมโครงการ ELP รอบมหาวิทยาลัย รายละเอียด
อนุมัติMTR24040240Main Conferenceจากวันที่: 07 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 07 พ.ค. 67 (16:30)
งดรับงาน มีใช้ห้องเสาร์-อาทิตย์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24048022Main Conferenceจากวันที่: 08 พ.ค. 67 (08:30)
ถึงวันที่: 08 พ.ค. 67 (16:30)
ประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24041278Main Conferenceจากวันที่: 09 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 09 พ.ค. 67 (17:00)
กิจกรรมการนำเสนอผลงาน (University Pitching) รายละเอียด
ยกเลิกMTR24042501Main Conferenceจากวันที่: 13 พ.ค. 67 (07:30)
ถึงวันที่: 13 พ.ค. 67 (12:30)
ประชุมชี้แจ้งทุน FF67 รายละเอียด
อนุมัติMTR24021080Main Conferenceจากวันที่: 15 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 17 พ.ค. 67 (17:00)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด
อนุมัติMTR24055762Main Conferenceจากวันที่: 20 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 20 พ.ค. 67 (16:30)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการ UBI" รายละเอียด
อนุมัติMTR24041151Main Conferenceจากวันที่: 21 พ.ค. 67 (08:00)
ถึงวันที่: 21 พ.ค. 67 (16:30)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
อนุมัติMTR24051160Main Conferenceจากวันที่: 23 พ.ค. 67 (14:00)
ถึงวันที่: 23 พ.ค. 67 (16:00)
จัดเตรียมสถานที่ รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2,206 รายการ