ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

นเรศวร 101

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:52:38
หัวข้อการประชุม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:42:37
หัวข้อการประชุม หารือการรายงานข้อค้นพบใหม่และรายงานแผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ปิยะธิดา เฉยกลาง   หน่วยงาน กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ30/01/2567 เวลา 10:14:39
หัวข้อการประชุม ประชุมบุคลากรสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 30 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ17/04/2567 เวลา 17:13:52
หัวข้อการประชุม ประชุมสำนักงานเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:52:32
หัวข้อการประชุม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:42:42
หัวข้อการประชุม สภามหาวิทยาลัย
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ31/03/2567 เวลา 19:19:38
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดVIP1 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมเรื่องพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ วรินทร์ธรา   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือกรณีผลบังคับใช้ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายค่าตรวจภูมิคุ้มกันและการรับวัคซีนสำหรับบุคลากรรายกลุ่มและนิสิตรายกลุ่ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวณิชนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   หน่วยงาน กองกฎหมาย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างครั้งที่2 (2/2567)
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภาครั้งที่14 (2/2567)
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:33:47
หัวข้อการประชุม ประชุมเปิดตรวจการตรวจสอบภายใน ร่วมกับ สำนักงานรวมศูนย์
วันที่ใช้ห้อง 17 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   17 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางณัฎฐินี พึ่งม่วง   หน่วยงาน สถานตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม การประชุมประจำเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2567
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น้องดิว   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดVIP1 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ18/04/2567 เวลา 16:57:31
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   19 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดVIP1 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:41:49
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   22 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สุมาลี มานา   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 15 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 18:37:09
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือเรื่องการใช้พื้นที่อาคาราชพัสดุ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ฐิตารีย์ ไผทฉันท์   หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 18:35:58
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ งานพิธีการและกิจการพิเศษ   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ24/04/2567 เวลา 19:30:04
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดVIP1 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ24/04/2567 เวลา 19:31:43
หัวข้อการประชุม การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวสลิลทิพย์ สังวาลย์วงค์   หน่วยงาน กองคลัง
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือทบทวนแผนการดำเนินการตามหลักการฟื้นฟูบึงราชนก
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   26 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ณัฐพงศ์ มาเมือง   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 102

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2567
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดVIP1 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ07/03/2567 เวลา 18:59:36
หัวข้อการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการดำเนินงาน NU EdPEx Coaching ครั้งที่ 1/2567
วันที่ใช้ห้อง 29 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดVIP1 17 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:51:52
หัวข้อการประชุม การประชุมคระกรรมการดำเนินงานสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร (ที่ตั้งสมาคม)
วันที่ใช้ห้อง 30 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   30 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ฌลาพร ธูปบูชา   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
รายละเอียด

สุพรรณกัลยา

อนุมัติ07/03/2567 เวลา 19:00:10
หัวข้อการประชุม พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
วันที่ใช้ห้อง 11 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วรินทร์ธรา   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:51:15
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณาสเปค งานโครงสร้างเครือข่ายไร้สาย
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจินาดารัตน์ สุขแก้ว   หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 7 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ07/03/2567 เวลา 19:01:57
หัวข้อการประชุม ประชุมประเมินฯ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด , คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณบดีคณะโลจิสติกส ครั้งที่ 1
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 16:21:35
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 3/2567
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ณธษา สุขสบาย   หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 8 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:32:46
หัวข้อการประชุม ประชุมสอบสวนหาข้อเท็จจริง
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   19 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ทัศณีย์   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 5 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:30:06
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับฯ
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   19 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 7 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่323(4/2567)
วันที่ใช้ห้อง 20 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 40 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือ กรณีสัญญาติดตั้งและให้บริการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกัลยารัตน์ วงค์วาศ   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:42:29
หัวข้อการประชุม จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ รายการและอัตราเบิกจ่ายงบประมาณสถานวิจัย
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ เพ็ญพร ประไพพิณ   หน่วยงาน กองการวิจัยและนวัตกรรม   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 18:36:55
หัวข้อการประชุม สอบสวนวินัย
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกัลยารัตน์ วงค์วาศ   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 5 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ22/04/2567 เวลา 18:35:16
หัวข้อการประชุม รายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ 3 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
วันที่ใช้ห้อง 23 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   23 เม.ย. 67 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ ภัทรนันท์ นาคาคง   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ24/04/2567 เวลา 19:32:05
หัวข้อการประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ใช้ห้อง 25 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 เม.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาววราลี บุญธรรม   หน่วยงาน กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ03/04/2567 เวลา 17:17:40
หัวข้อการประชุม การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน)
วันที่ใช้ห้อง 26 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 เม.ย. 67 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ นิลเนตร   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 6 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ31/03/2567 เวลา 19:20:23
หัวข้อการประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ พี่ปลา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 16:21:14
หัวข้อการประชุม โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 10:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายจิรัชต์ เรื่องเอกราช   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:34:21
หัวข้อการประชุม หารือการจัดทำร่างประกาศการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุพรรณี สงวนพัฒน์   หน่วยงาน สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 18:41:55
หัวข้อการประชุม หารือการบริการวิชาการกับเครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก และ พ.ม.
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ทิศพล   หน่วยงาน งานบริหารความเสี่ยง
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:33:51
หัวข้อการประชุม ประชุมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการดี ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับคณะกรรมการกองอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สิริธนา นวลทิม   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:37:11
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการดำเนินการวางแผนจัดการด้านที่พัก
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ณัฐณิชา ศิวะสนธิวัฒน์   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ03/04/2567 เวลา 17:17:23
หัวข้อการประชุม ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลส่วนกลางของกองอาคารสถานที่
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางดาราภรณ์ พูลสวัสดิ์   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:29:54
หัวข้อการประชุม คณะทำงานปรับกระบวนการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในส่วนของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน งานเลขาผู้บริหาร   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:30:32
หัวข้อการประชุม ประชุมตรวจรับจ้างออกแบบอาคารฟื้นฟูฯ
วันที่ใช้ห้อง 10 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวบุญสม สีขาว   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 18:30:47
หัวข้อการประชุม ประชุมสวบสวนวินัยนิสิต
วันที่ใช้ห้อง 18 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุจิระ เครือฟั่น   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 8 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ18/04/2567 เวลา 16:56:35
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการ TOR ปรับปรุงห้องน้ำและสำนักงานอาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   19 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวบุญสม สีขาว   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ18/04/2567 เวลา 16:57:14
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือการพิจารณาสินค้าคงเหลือ NU Souvenir and Gift Shop
วันที่ใช้ห้อง 19 เม.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   19 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมพ์รภัตร สุขเกษม   หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่323(4/2567)
วันที่ใช้ห้อง 20 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดVIP1 40 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมร่วมกับ อ.จารุวรรณ
วันที่ใช้ห้อง 22 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   22 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ admin   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 162 รายการ