ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

นเรศวร 101

อนุมัติ09/11/2566 เวลา 22:29:44
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (กอม.)
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ พนิดา สมร่าง   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ ชุดVIP2 15 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ทีมงานตามคำสั่ง)
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:40:58
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ
วันที่ใช้ห้อง 15 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   15 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี   อุปกรณ์ ชุดVIP1 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:40:52
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองุนรางวัลกระแส ชนะวงศ์
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 10:30   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี   อุปกรณ์ ชุดVIP1 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:40:33
หัวข้อการประชุม ประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566
วันที่ใช้ห้อง 21 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี   อุปกรณ์ ชุดVIP1 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 101

อนุมัติ12/11/2566 เวลา 20:18:46
หัวข้อการประชุม โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องสำหรับสัมภาษณ์)
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 16:52:42
หัวข้อการประชุม ประชุมเตรียมงานดนตรีในสวน
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ณัฐพงศ์   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 18:35:51
หัวข้อการประชุม หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (2/2566)
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 30 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 15:04:19
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการที่พัก ครั้งที่ 6/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ณัฐณิชา ศิวะสนธิวัฒน์   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 20 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ07/11/2566 เวลา 16:42:57
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(6/2566)
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 18:35:56
หัวข้อการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการฯ ครั้งที่ 4(4/2566)
วันที่ใช้ห้อง 15 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ธ.ค. 66 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 15:04:14
หัวข้อการประชุม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ21/11/2566 เวลา 09:19:28
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ปนัทธร วรรณโสภา   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 15:04:53
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2566
วันที่ใช้ห้อง 21 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิตย์รดี ยายอด   หน่วยงาน กองบริการการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 25 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 18:36:08
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12(6/2566)
วันที่ใช้ห้อง 21 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   21 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ12/11/2566 เวลา 20:19:33
หัวข้อการประชุม โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดVIP1 6 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ12/11/2566 เวลา 20:19:07
หัวข้อการประชุม โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องสำหรับกรรมการ)
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดVIP1 6 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 102

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:40:25
หัวข้อการประชุม ประชุมกรรมการปะจำสำนักงานอธิการบดี
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี   อุปกรณ์ ชุดVIP1 30 ชุด
รายละเอียด

สุพรรณกัลยา

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม กลุ่มข้าวหอมนนท์พร้อมผองเพื่อน และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ อริยะภรณ์   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ30/11/2566 เวลา 18:45:05
หัวข้อการประชุม ประชุมร่วมกับคณะโลจิสติก
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น้องดิว   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ28/11/2566 เวลา 14:58:07
หัวข้อการประชุม การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสร้างพระพุทธชินราชประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทัตทริยา เรือนคำ   หน่วยงาน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด

นเรศวร 201

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม รับฟังการนำเสนอแนวทางในการนำ ip ตัว easy drop สู่เชิงพาณิชย์
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ อริยะภรณ์   หน่วยงาน กองกลาง   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 2 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:42:11
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานโครงสร้างพื้นฐาน Wifi และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 15:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กรณิการ์   หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 6 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 15:04:10
หัวข้อการประชุม คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พนิดา สมร่าง   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 5 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ13/11/2566 เวลา 09:34:44
หัวข้อการประชุม ประชุมประเมินฯ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ครั้งที่ 1/2566 และ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่1
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ฯ
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 16:00   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางวชิราภรณ์ พลเยี่ยม   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ ชุดVIP2 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ30/11/2566 เวลา 18:45:10
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสเปค ครั้งที่ 8/2566
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ณธษา สุขสบาย   หน่วยงาน กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 8 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 201

อนุมัติ13/11/2566 เวลา 09:34:56
หัวข้อการประชุม ประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3
วันที่ใช้ห้อง 27 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:42:03
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรนิพา ใจดี   หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:42:17
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือเรื่องโครงการลงทุนติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ กรณิการ์ กิตติจารุรักษ์   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กัลยรัตน์ หลวงมั่ง   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล
รายละเอียด

นเรศวร 301

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 14:30   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สุภาวดี   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 301

อนุมัติ31/10/2566 เวลา 14:31:32
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 302

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 14:30   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สุภาวดี   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 302

อนุมัติ31/10/2566 เวลา 14:32:00
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 303

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม รับประทานอาหาร
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ31/10/2566 เวลา 14:31:56
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ21/11/2566 เวลา 09:19:51
หัวข้อการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์อัตรากำลังฯ (Workload Analysis) (ห้องรับประทานอาหารกลางวันของวิทยากร)
วันที่ใช้ห้อง 18 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   21 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สุภาวดี   หน่วยงาน กองการบริหารงานบุคคล
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ12/11/2566 เวลา 20:19:54
หัวข้อการประชุม โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับรับประทานอาหารกลางวัน)
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   25 ธ.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดVIP1 6 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 303

อนุมัติ12/11/2566 เวลา 20:18:11
หัวข้อการประชุม โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ห้องสำหรับรับประทานอาหาร)
วันที่ใช้ห้อง 26 ธ.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรภัทร เกษาพร   หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 305

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 18:36:13
หัวข้อการประชุม “GO NU”
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ สุนทรี   หน่วยงาน กองกลาง
รายละเอียด

นเรศวร 305

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 15:04:29
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณาคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบอาคารฟื้นฟูฯ
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ บุญสม สีขาว   หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
รายละเอียด

นเรศวร 305

รออนุมัติ
หัวข้อการประชุม ประชุมหารือ Ethics
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ทิศพล   หน่วยงาน งานบริหารความเสี่ยง
รายละเอียด

นเรศวร 305

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:41:05
หัวข้อการประชุม ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (ขอหม้อน้ำร้อนกลาง 1 หม้อ)
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 66 เวลา 14:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี   อุปกรณ์ ชุดVIP1 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 305

อนุมัติ31/10/2566 เวลา 14:31:51
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 305

อนุมัติ03/12/2566 เวลา 20:40:44
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองุนรางวัลกระแส ชนะวงศ์
วันที่ใช้ห้อง 19 ธ.ค. 66 เวลา 10:30   ถึงวันที่   19 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ มัญชุฑา   หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี   อุปกรณ์ ชุดVIP1 10 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 305

อนุมัติ30/11/2566 เวลา 18:45:25
หัวข้อการประชุม ประชุมสอบสวนความผิดวินัย
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ วิชิตไชย เนติชัยวัฒน์   หน่วยงาน กองกฎหมาย   อุปกรณ์ แก้วน้ำดื่ม 15 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 306

อนุมัติ31/10/2566 เวลา 14:31:47
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 307

อนุมัติ31/10/2566 เวลา 14:31:43
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปราการ   หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   อุปกรณ์ ชุดกาแฟ+แก้วน้ำดื่ม 1 ชุด
รายละเอียด

นเรศวร 307

อนุมัติ30/11/2566 เวลา 18:45:21
หัวข้อการประชุม ประชุมสอบสวนความผิดวินัย
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ วิชิตไชย เนติชัยวัฒน์   หน่วยงาน กองกฎหมาย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 125 รายการ