กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

ประวัติความเป็นมา

             กองกลาง เป็นหน่วยงานระดับกองที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 เป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักงานอธิการบดี โดยเมื่อปี พ.ศ. 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยโดยประกาศแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ กองกลาง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน
             กองกลาง มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการรับ - ส่ง หนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารองค์กร และการจัดพิธีการภายใน การประสานงานการเข้าร่วมพิธีการภายนอก การต้อนรับแขกที่มาเยือนมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายผู้บริหาร

ปัจจุบัน กองกลาง มีหน่วยงานภายใน จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย
             1. งานสารบรรณ มีหน้าที่รับส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย รับส่งไปรษณีย์ จดหมาย พัสดุภัณฑ์ รวมทั้งรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
             2. งานพิธีการและกิจการพิเศษ มีหน้าที่จัดพิธีการภายใน การประสานงานการเข้าร่วมพิธีการภายนอก การต้อนรับแขกผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย กิจการพิเศษตามนโยบายผู้บริหาร มีหน้าที่สนับสนุนการบริหาร จัดการองค์กร ได้แก่ การเงินบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยประสานงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
             3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาคมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก มหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อชนิดต่างๆ ทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับสื่อมวลชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
             4. งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การเงินบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประกันคุณภาพ การศึกษา และเลขานุการผู้บริหาร