กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

หน้าแรก > หน่วยงานภายใน : งานสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวพิชญ์สินี สู้สกุลสิงห์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2317
E-Mail : Phitsineesu@nu.ac.th

นางสาวอริยะภรณ์ ลักษณ์สุชน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2343
E-Mail : phanngarml@nu.ac.th

นางจีระพรรณ ชาติวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 55961018
E-Mail : jeerapanc@nu.ac.th

นางสาวพนิดา เนตรโสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2379
E-Mail : panidan@nu.ac.th

นางสาวภัทรนันท์ นาคาคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2365
E-Mail : pataranann@nu.ac.th

นางเพ็ญณภัสสร์ ทรวงทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2356
E-Mail : pennapatc@nu.ac.th

นางสาววราพร ขจรศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2379
E-Mail : warapornka@nu.ac.th

นางสาวณัฐรินิย์ ภัทรภูริตานนท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2379 
E-Mail :nattarineep@nu.ac.th

นางสาวพรรณจันทร์ คงศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ​เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1110 
E-Mail : panchank@nu.ac.th