กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

หน้าแรก > หน่วยงานภายใน : งานประชาสัมพันธ์

โครงสร้างการบริหารงาน

นางสาวนันทิดา บุญชู
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2333
E-Mail : nuntidab@nu.ac.th

นายสนธยา อุ่นวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124
E-Mail : sonthayau@nu.ac.th

นายอดิเรก มีบุญ
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
(รองหัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124
E-Mail : adirekm@nu.ac.th

นายธรรมนูญ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124
E-Mail : tummanoons@nu.ac.th

นางสาวสุธิรา รบช้าง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
(ประจำสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124
E-Mail : suthirar@nu.ac.th

พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124
E-Mail : ​phimnaphatp@nu.ac.th

นายคมสันต์ สีสังข์
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ประจำสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร 107.25 Mhz)
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1124
E-Mail : khomsans@nu.ac.th

นายธิติ สิงห์คง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1118
E-Mail : thitisi@nu.ac.th

นายพงศ์ภัทร์ ฟักฟูม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1118
E-Mail : phongphatf@nu.ac.th

นายนเรศ เอี่ยมอินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2329
E-Mail : nareta@nu.ac.th

นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1118
E-Mail : benjaratd@nu.ac.th

นางสาวยศวดี สายสืบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2329
E-Mail : yodwadees@nu.ac.th

นางสุธินี พูลเขตนคร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1118
E-Mail : suthineerj@nu.ac.th

นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณชื่น
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1117
E-Mail : wachiraporns@nu.ac.th