กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

หน้าแรก > หน่วยงานภายใน : งานสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน

นางปัญฑิตา รอดมา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพิธีการและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2327
E-Mail : pantitas@nu.ac.th

นายณัฐพงศ์ มาเมือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1119
E-Mail : nuttapongm@nu.ac.th

นางพิมณัฐภรณ์ กลั่นทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 55961119
E-Mail : Pimnattapornk@nu.ac.th

นางอนงค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 .....
e-Mail : ...@nu.ac.th

นายเชิดศักดิ์ ยาใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1128
E-Mail : panidak@nu.ac.th

นายธนวินทร์ ธัญญเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2328
E-Mail : ariyas@nu.ac.th