กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

หน้าแรก > หน่วยงานภายใน : งานสารบรรณ

โครงสร้างการบริหารงาน

นายมงคล กลั่นทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1121
E-Mail : mongkonk@nu.ac.th

นางสาวอัญชลี โหลสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2323
E-Mail : anchaleel@nu.ac.th

นางสาวพนิดา เกิดผาสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1128
E-Mail : panidak@nu.ac.th

นางสาวอริยา ศรีสมเพ็ชร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2328
E-Mail : ariyas@nu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี วัชรชีพ ณรงค์เดชา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1147
E-Mail : watcharacheeps@nu.ac.th

นางสาวชนิสรา ศิริสาร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1147
E-Mail : chanisaras@nu.ac.th

นางสาวสุนทรี สิงหเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 2353
E-Mail : suntrees@nu.ac.th

นางสาวพิชชาภรณ์ ทาใจกาศ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 1110
E-Mail : pichapondt@nu.ac.th