กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กองกลาง ให้ความร่วมมือกับคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ASEAN Logistics Academic Network (ALA) โดยดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ASEAN Logistics Academic Network (ALA) ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 7 แห่ง อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3) มหาวิทยาลัยพะเยา  4) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้ชื่อ “ASEAN Logistics Academic Network” หรือ ALA   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการดำเนินงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร