กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

บุคลากรกองกลางเข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีระบบโลกเสมือน (Extended Reality) สำหรับการประชาพิจารณ์

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีระบบโลกเสมือน (Extended Reality) สำหรับการประชาพิจารณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีระบบโลกเสมือน (Extended Reality) สำหรับการประชาพิจารณ์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำเทคโนโลยีรูปแบบ Extended Reality ดังกล่าวมาปรับใช้ในเชิง Productivity และมีการทดลองการใช้งานอุปกรณ์แสดงผลการจำลองภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมด้วยภาพดิจิทัลในโลกสามมิติ (แว่น Virtual Reality/ แว่น VR)ทั้งนี้มีผู้บริหารในทุกระดับเข้าร่วมเป็นจำนวน 50 ท่านจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น ในขณะที่มีผู้ใช้เทคโนโลยี และผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนอีก 40 คน ณ ห้อง Slope ชั้น 3 อาคาร ARL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร