กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

"ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2566 "

  • เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. บุคลากรกองกลาง ได้จัดการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทา-แสด ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) และในเวลา 13.30 น. ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับคณบดีในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร