กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 กองกลาง โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเพื่อให้ถือปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยนางสาวพัชรนันท์ เรืองกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ และนางสาววัชรา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องสัมมนา 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร