กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด

  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 บุคลากรกองกลาง ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในด้านการพัฒนาการใช้ BIM และ Digital Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณดุสิต ศุทธกิจ Head of Urbanized Solution Business บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และบริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร