กองกลาง สำนักงานอธิ​การบดี

Division of Central Administration

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด

  • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  บุคลากรกองกลาง ร่วมดำเนินการกับคณะเกษตรศาสตร์ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ ดร.เดวิด มกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด พร้อมคณะ ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานทั้งสองร่วมกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยร่วมกันต่อไป